Llogaritja e pagës neto të punëtorit

Pjesa e parë:

{{ (filtrimi/2).toFixed(2) }} dinarë

PAGA NETO:

{{ filtrimi.toFixed(2) }} dinarë